اصول مهندسی ژئوتکنیک(مکانیک خاک)

طاها فتحی زاده

1398-7-2

تهران ،زعفرانیه
3,500
45,000

توضیحات محصول :

شرایط اختصاصی محصول :