فنون مذاکره

امیرعلی ذوالقدری

1398-6-18

تهران ،جردن
1,000
50,000
فنون مذاکره

توضیحات محصول :

اثر محمدرضا شعبانعلی و دکتر حیدری

شرایط اختصاصی محصول :