اقتصاد مهندسی اسکونژاد

امیرعلی ذوالقدری

1398-6-13

تهران ،جردن
250
15,000
اقتصاد مهندسی اسکونژاد

توضیحات محصول :

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرایط اختصاصی محصول :