پژوهش عملیاتی فدوی

هومن وجگانی

1398-4-21

تهران ،قیطریه
10,000
50,000
پژوهش عملیاتی فدوی

توضیحات محصول :

پژوهش عملیاتی کنکور ارشد مدیریت

شرایط اختصاصی محصول :