نظریه احتمال و کاربرد آن

امیرعلی ذوالقدری

1398-6-12

تهران ،جردن
500
20,000
نظریه احتمال و کاربرد آن

توضیحات محصول :

انتشارات دانشگاه صنعتی شریف نویسنده: دکتر سید تقی اخوان نیاکی

شرایط اختصاصی محصول :