یکخیزد, عینک و کتابش را می گذارد کنار و آن قسمت را که شبیه یک پنجره است باز می کند) انیمیشن تصویر گرد یک کتابخانه رنگ و وارنگ وسط صفحه است. پیرمرد دوست داشتنی نسشته روی یک صندلی و دالای این تصویر گزینه های زیر هست که هرکدام به شکل یک پنجرهخواندن است.) تصویرهای زیر فقط برای رساندن منظور است نمی خواهم دقیقا شبیه آنها باش(تاب بسته هستند.که هرکدام را کار بر بزند پیرمرد از جا بر میریکخیزد

دست نوشته

اینجا میتوانید
نوشته ها و داستانهای
خودرا برای ما
بنویسید

کاربران نمونه

اینجا ما هر هفته
فرهیختگان هایکو
رو معرفی میکنیم

پر طرفدار های امروز

معرفی کتاب

دونالد بارتلمی در رمان پادشاه، که بازگویی افسانه آرتور است، شوالی ههای سلحشور میزگرد را به اوج ب یرحم یهای جنگ جهانی دوم می آورد. نویسنده با ب هکارگیری زیرکانه و خند هاور زما نپریشی نشان م یدهد که جنگ در نمایش شقاوت و پوچی انسانی نقشی این شیوه ی » : کلیدی دارد. اما آرتور در تصمیم به رو یگرداندن از قدرت جام ، ب یمیلی خود را به پی شرفتن در این راه اعلام م یکند جنگیدن ما نیست. جوهر حرف هی ما رفتار درست است و این جام مقدس دروغین سلاح شوالی هها نیست

پادشاه

نویسنده: دونالد بارتلمی
مترجم: مزدک بلوری
موضوع: ادبیات جهان

چقدر طول میکشه به دستم برسه؟

کتابهایی که میخواهم را چطور پیدا کنم؟

چطوری کتابخونه هایکومو بسازم؟