مکانیزم عملکرد سیستم به این صورت است که بعد از عضویت کالاهای گوناگون خود را در دسته بندی های متنوع اعم از ( لوازم منزل ؛ ابزار گیم کتاب دوربین کالای ورزشی کوهنوردی کالای دیجیتال مد پوشاک فرهنگ و هنر و سایل نوزاد و ... ) برای امانت دادن به دیگران کاربران در وب سایت ثبت می کنند.

مکانیزم عملکرد سیستم به این صورت است که بعد از عضویت کالاهای گوناگون خود را در دسته بندی های متنوع اعم از برای امانت دادن به دیگران کاربران در وب سایت ثبت می کنند.

بندی های متنوع اعم از ( لوازم منزل ؛ ابزار گیم کتاب دوربین کالای ورزشی کوهنوردی کالای دیجیتال مد پوشاک فرهنگ و هنر و سایل نوزاد و ... ) مکانیزم عملکرد سیستم به این صورت است که بعد از عضویت کالاهای گوناگون خود را در دسته برای امانت دادن به دیگران کاربران در وب سایت ثبت می کنند.